Privacy Policy

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσια καιτον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της ΕΕ  2016/679 και τον ΝΟΜΟ 4624/2019)

H www.athenian_yachts.gr    τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που μας δηλώνετε στο πλαίσιο δημοσίευσης Περιεχομένου στο site . H   www.athenian_yachts.gr   τα επεξεργάζεται  με τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση , ανάκτηση,  αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε μορφής  διάθεση , συσχέτιση , συνδυασμός , περιορισμός, διαγραφή , καταστροφή. Αυτά τα δεδομένα   , δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

  • την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει h  www.athenian-yachts.gr δια του site 
  • την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

Κατ’ εξαίρεση hwww.athenian_yachts.gr  μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

β1. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται  η www.athenian_yachts.gr  όσον αφορά το site    και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την  www.athenian_yachts.gr .

2. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Ειδικότερα:

1.Δεδομένα  Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία  που αναφέρεται σε φυσικό  πρόσωπο του οποίου η  ταυτότητα είναι γνωστή  ή μπορεί να εξακριβωθεί. Περιλαμβάνει τόσο τα απλά προσωπικά    δεδομένα (ήτοι δεδομένα που αφορούν το ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, , Διεύθυνση κατοικίας ,Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, Διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ , μόρφωση, επάγγελμα, τόπο γέννησης, Δεδομένα Ασφάλισης, δηλαδή δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά -driving history)  κλπ. 

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Η    ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΕΣΧΟΠΟΥΛΟΥ     είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος  καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας     των προσωπικών δεδομένων 

3. Γενική Συγκατάθεση 

ΕΓΩ ο  επισκέπτης του ιστότοπου www.athenian_yachts.gr    παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου  , κατά τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679(GDPR)   για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που   χορήγησα σε εσάς και τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους σας ή τους συνεργάτες σας, στο  έντυπο αναγκών μου ή στην αίτηση για ασφάλιση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο – π.χ με e-mail , fax κλπ –  με διαβίβαση αυτών σε συνεργάτη σας ή σε ασφαλιστική εταιρεία για την ένταξη των αναγκών μου σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων με υπολογισμό   του κατάλληλου και αναλογικού για μένα ασφαλίστρου και για την ανάληψη του κινδύνου , την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου μου καθώς και την αποζημίωση  μου , για πρόταση νέων ασφαλιστικών προϊόντων, επικαιροποίηση της ασφαλίσεως μου, κατάρτιση προφίλ, , για ερευνητικούς και κοινωνικής ευπρεπείας σκοπούς και όλα αυτά με την τήρηση  ηλεκτρονικού η έγχαρτου αρχείου έχοντας ενημερωθεί από εσάς για τα δικαιώματα μου ως υποκείμενο των ΔΠΧ (πρόσβασης, πληροφοριών, διόρθωσης, περιορισμού του σκοπού τήρησης, διαγραφής, λήθης, ενημέρωσης εναντίωσης κλπ).Η τήρηση του αρχείου θα διαρκέσει   τυχόν ασφάλιση μου και συνεργασία μας με οποιοδήποτε τρόπο.


4. Συγκατάθεση για επεξεργασία βιογραφικών

Παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου  , κατά τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679(GDPR)   για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που   χορήγησα σε εσάς και τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους σας ,με το βιογραφικό μου που σας απέστειλα, για να τα διατηρείτε και να τα επεξεργάζεστε  με σκοπό την αξιολόγηση του βιογραφικού αυτού σημειώματος και την εξέταση του ενδεχομένου επαγγελματικής συνεργασίας με τα υποκείμενα των δεδομένων. Ο αποστολέας του βιογραφικού/υποψήφιος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον υποψήφιο συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί

6. διαγραφή – διόρθωση προσωπικών δεδομένων

Η www.athenian_yachts.gr   παρέχει στους χρήστες του  site  τη δυνατότητα να οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο www.athenian_yachts.gr   και ο διαχειριστής   θα προβεί στην άμεση διακοπή συγκέντρωσης προσωπικών αυτών  δεδομένων και οριστική διαγραφή των όσων έχουν συλλεγεί 

Οι χρήστες που εγγράφονται στο community του ιστοτόπου θα λαμβάνουν αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει το newsletter του ιστοτόπου κάθε ενημέρωση,  εφόσον επιθυμούν τη διακοπή αποστολής σε αυτούς του εν λόγω newsletter θα πρέπει να αποστέλλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστότοπου www.athenian-yachts.gr.

7. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια,  μεταβολή άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση στα δεδομένα ή υπονοιών για παραβίαση της ασφάλειας  θα απευθυνθεί άμεσα στον υπεύθυνο πιστοποιημένο ανάλογα συνεργάτη της προς έλεγχο και προστασία των Η/Υ  και στην ομάδα υποστήριξης για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων παραβίασης, έχοντας την δυνατότητα να ζητήσει, όταν κρινένια ήτο αναγκαίο τη γνώμη της εποπτικής αρχής και τέλος σε περίπτωση  Παραβιάσεων Συστημάτων ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα ενημερώνει, εντός 72 ωρών, από τον εντοπισμό του συμβάντος της παραβίασης τις αρμόδιες αρχές.

8. Cookies   – Διαχείριση των 

Στον παρόντα  ιστότοπο αποθηκεύονται και  υπάρχει πρόσβαση σε cookies, και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή σας. Με τη χρήση του ιστότοπου www.athenian_yachts.gr   δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από τη www.athenian_yachts.gr (δείτε πως να εξαιρεθείτε στη συνέχεια). Στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις που δεν θα είναι στοχευμένες βάσει ενδιαφερόντων. Μπορείτε οποτεδήποτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη, όπως δίκτυα διαφημίσεων, διαφημιστικές εταιρείες, διαφημιστές και πάροχοι ομάδων ακροατών (audience segment providers), μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν και να έχουν πρόσβαση σε cookies, web beacons, Flash cookies και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

Cookies

Η προτεραιότητά μας είναι να σας επιτρέψουμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας διασφαλίζοντας μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και λειτουργική υπηρεσία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Διαδίκτυο απαιτούν ορισμένες φορές να αποθηκευτούν κάποιες πληροφορίες στη συσκευή σας (υπολογιστής, tablet, smartphone …) με τη μορφή πολύ μικρών αρχείων που ονομάζονται “cookies” ή ελαφρώς μεγαλύτερα αρχεία που ονομάζονται “webstorage”.

Αυτά τα αρχεία κειμένου αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, με τη συγκατάθεσή σας, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή συμβουλευτείτε μια διαφήμιση. Τα αρχεία αυτά τα διαχειρίζεται το πρόγραμμα περιήγησής (browser) σας στο διαδίκτυο και μόνο ο εκδότης ενός cookie είναι πιθανό να διαβάσει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

Το www.athenian_yachts.gr χρησιμοποιεί cookies στις ιστοσελίδες του, ώστε:

  • Να μετρά και να αναλύει το κοινό κάθε σελίδας για να βελτιώσει την εργονομία, την πλοήγηση ή το περιεχόμενο.
  • Να αξιολογεί την αξιοπιστία των χώρων του, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο σημαντικές διακυμάνσεις στο επίπεδο της επισκεψιμότητας, προκειμένου να διαστασιολογεί τις ανάγκες σε τεχνικές υποδομές για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας
  • Να επιτυγχάνεται η προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών

Τα cookies μπορούν επίσης να αποθηκευτούν και από τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης εφόσον τα χρησιμοποιείτε (Facebook, Twitter, Youtube). Ορισμένοι έμπιστοι συνεργάτες μας επίσης τοποθετούν cookies στη συσκευή σας για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

Web Beacons

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε web beacons (ονομάζονται επίσης διαφανή αρχεία GIF, web bugs, pixels ή action tags). Αυτές οι τεχνολογίες είναι κώδικες που προσφέρουν μια μικρή γραφική εικόνα σε έναν ιστότοπο. Τα web beacons μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένα είδη πληροφοριών στον υπολογιστή σας, όπως τα cookies, την ημερομηνία και την ώρα προβολής μιας σελίδας, καθώς και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία βρίσκεται το web beacon. Σε γενικές γραμμές, οποιοδήποτε αρχείο ήταν μέρος ενός δικτυακού τόπου μπορεί να λειτουργήσει ως web beacon.

Χρησιμοποιούμε web beacons για διάφορους σκοπούς παρακολούθησης, όπως για να προσδιορίσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον Ιστότοπο ή όχι και εάν είστε συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία τρίτου μέρους.

Τρίτα μέρη μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν web beacons στον Ιστότοπο για να λαμβάνουν πληροφορίες ελέγχου, έρευνας και αναφοράς ή για να κατανοούν τα ενδιαφέροντά σας και να επιλέγουν και αποστέλλουν σε σας διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.

Flash cookies

Ορισμένοι από τους τρίτους συνεργάτες του Ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιούν Flash cookies, αλλιώς γνωστά ως τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (LSOs – Locally Shared Objects). Τα Flash cookies χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τα ενδιαφέροντά σας μέσα από τα άρθρα που συμβουλεύεστε και γενικότερα για να παρακολουθούν τις συμπεριφορές των χρηστών με διάφορους τρόπους. Τα LSOs διατηρούν συλλογές δεδομένων όπως τα cookies, αποθηκευμένες σε έναν κατάλογο στον υπολογιστή ενός χρήστη, και εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο Flash player της Adobe.

Πώς να εξαιρεθείτε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαγράφετε και να ελέγχετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, δείτε το http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να σας στείλει έναν κώδικα που θα υποδεικνύει τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να παρακολουθούν τις επιλογές σας (επιλογή “Do not track”).

Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν συμμορφώνονται με αυτήν την επιλογή όλοι οι διαφημιστικοί οργανισμοί. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η επιλογή αυτή θα ακολουθείται πάντοτε. Αυτή η επιλογή δεν αποτελεί από μόνη της λύση «μη αποδοχής» σε όλα τα cookies.